നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും sabukottotty@gmail.com എന്ന വിലാസത്തിൽ അറിയിച്ചാൽ സന്തോഷം. സംശയങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ 9400006000 എന്ന നമ്പരിൽ വിളിക്കൂ

Back to TOP